Polityka prywatności

Zasady ochrony prywatności

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce („my”, „nas”, „nasze”), wchodzący w skład Allianz Worldwide Partners SAS, jest licencjonowanym ubezpieczycielem francuskim działającym w Polsce w formie oddziału. Niniejsze zasady ochrony prywatności wyjaśniają, w jaki sposób i jakiego rodzaju dane osobowe będą zbierane, w jakich celach będą one zbierane i komu będą udostępniane/ujawniane. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Kim jest administrator danych?

Administrator danych to podmiot, który decyduje o przetwarzaniu danych osobowych, który odpowiada za ich przechowywanie i wykorzystanie. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce jest właśnie administratorem danych.

2. Jakie dane osobowe będą zbierane?

Będziemy zbierać i przetwarzać różne rodzaje Państwa danych osobowych, zgodnie z poniższym wykazem:

 • Nazwisko (w tym nazwisko rodowe), imię (imiona)
 • Imiona rodziców
 • PESEL
 • Adres zameldowania i zamieszkania
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Numer, data wydania, data ważności, organ wydający i rodzaj dokumentu tożsamości
 • Numery telefonów
 • Adres e-mail
 • Informacje o posiadanym prawo jazdy (kategoria, data wydania, data ważności, numer dokumentu)
 • Informacje o karcie kredytowej/debetowej i rachunku bankowym
 • Numer rejestracyjny pojazdu
 • Numer VIN pojazdu

W zależności od Państwa umowy lub szkody poprosimy jedynie o dane niezbędne w konkretnym przypadku.
Będziemy również zbierać i przetwarzać Państwa „wrażliwe dane osobowe”, tj. dane dotyczące stanu zdrowia oraz dane ze świadectw zgonu.

3. W jaki sposób będziemy uzyskiwać i wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać dane osobowe przekazane nam przez Państwa lub otrzymane przez nas bez Państwa udziału zgodnie z poniższym wyjaśnieniem i wykazem:

Cel Czy potrzebujemy Państwa zgody?
Zarządzanie umową, w tym umową ubezpieczenia (np. ustalenie wysokości składki, szacowanie ryzyka ubezpieczeniowego, likwidacja szkód, rozpatrywanie reklamacji) Nie (z wyjątkiem sytuacji kiedy dane dotyczą stanu zdrowia oraz sytuacji kiedy nie są Państwo naszym klientem, a my nie mamy innej podstawy do przetwarzania Państwa danych.
W celu informowania Państwa, lub umożliwienia spółkom z Grupy Allianz i wybranym osobom trzecim informowanie Państwa, o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, zgodnie z Państwa preferencjami dotyczącymi otrzymywania informacji marketingowych. Preferencje te mogą Państwo zmienić w dowolnym czasie. W razie zmiany decyzji w zakresie preferencji wskazanych powyżej, w tym wycofania zgody na którąkolwiek z powyższych pozycji, należy powiadomić nas klikając na link „Zaprzestań subskrypcji” w każdej wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi, lub kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 9 poniżej. Tak
Wypełnienie obowiązków (np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych) wynikających z przepisów prawa Nie
W celu rozłożenia ryzyka poprzez reasekurację lub koasekurację Nie
W celu ograniczenia ryzyka w zakresie sankcji gospodarczych poprzez weryfikację i zastosowanie innych odpowiednich środków sprawdzających, czy klient lub ryzyko podlegające ubezpieczeniu nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom oraz czy umowa nie narusza żadnych sankcji gospodarczych, poprzez cykliczne kontrole ubezpieczonych i klientów, a także – na etapie likwidacji szkody – poprzez przeprowadzenie analizy pod względem obowiązywania sankcji finansowych w odniesieniu do ubezpieczonego oraz, w stosownych wypadkach, beneficjenta przed wypłatą odszkodowania lub świadczenia Nie

Na cele określone powyżej, nie wymagamy Państwa wyraźnej zgody (z wyjątkiem sytuacji kiedy podają Państwo dane dotyczące stanu zdrowia lub nie są Państwo naszym klientem), dane są bowiem przetwarzane w celu wykonania umowy ubezpieczenia lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Będziemy wymagać Państwa danych osobowych w wypadku zamiaru nabycia naszych produktów i usług. Jeżeli nie zechcą Państwo przekazać nam tych danych, możemy nie być w stanie udostępnić produktów i usług, o które się Państwo zwrócą lub które Państwa interesują, bądź dostosować naszej oferty do Państwa indywidualnych potrzeb.

W przypadku ofert ubezpieczenia, gdzie stosowany jest elektroniczny kalkulator wysokości składki (np. na dedykowanej do tego celu stronie www) będziemy podejmować w Państwa sprawie decyzje również w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka. Czynniki, jakie będziemy brać pod uwagę to stan zdrowia oraz docelowy kraj podróży.

Podczas podejmowania tej decyzji będziemy wykorzystywać tzw. profilowanie. Oznacza to, że będziemy oceniać podane przez Państwa informacje (np. dotyczące stanu zdrowia, daty urodzenia, długości i celu pobytu) i przyporządkowywać je do odpowiednich profili tworzonych na podstawie posiadanych przez nas danych statystycznych.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji mają Państwo prawo do jej zakwestionowania, uzyskania jej uzasadnienia, do przedstawienia nam własnego stanowiska lub przeanalizowania Państwa sytuacji i podjęcia decyzji przez naszego pracownika.

4. Kto będzie mieć dostęp do danych osobowych?

Zapewnimy, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z celami wskazanymi powyżej.

We wskazanych powyżej celach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane następującym osobom trzecim będącym administratorami danych: organom publicznym, innym spółkom z Grupy Allianz, innym ubezpieczycielom, koasekuratorom, reasekuratorom, pośrednikom i agentom ubezpieczeniowym oraz bankom.

We wskazanych powyżej celach możemy również udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie: innym spółkom z Grupy Allianz, konsultantom technicznym, specjalistom, prawnikom, likwidatorom szkód, serwisantom, lekarzom i innym podwykonawcom świadczącym usługi na rzecz AWP w celu realizacji działań (zgłoszenia szkód, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, zarządzanie dokumentami, likwidacja szkody, wykonanie umowy poprzez wykonanie usług na rzecz uprawnionej osoby) oraz podmiotom i sieciom świadczącym usługi reklamowe w celu przesyłania Państwu informacji marketingowych, na jakie zezwalają przepisy krajowego prawa, zgodnie z Państwa preferencjami dotyczącymi komunikacji. Bez Państwa zgody nie udostępnimy Państwa danych osobowych niepowiązanym osobom trzecim na ich własne cele marketingowe.

Ponadto możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

 • w razie planowanej lub faktycznej reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, zbycia lub innego rozporządzenia całością lub częścią naszego przedsiębiorstwa, majątku lub zapasów (w tym w ramach postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania) lub
 • w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym odpowiedniemu rzecznikowi praw, w razie złożenia przez Państwa skargi dotyczącej produktu lub usługi, którą Państwu sprzedaliśmy.

5. Gdzie będą przetwarzane dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub poza nim przez podmioty wskazane w pkt 4, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

Przekazanie Państwa danych osobowych w celu ich przetwarzania przez inną spółkę z Grupy Allianz poza EOG będzie się każdorazowo odbywać zgodnie z zatwierdzonymi wiążącymi regułami korporacyjnymi w postaci dokumentu pod tytułem Standard Ochrony Prywatności Allianz (BCR Grupy Allianz), które zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych i są prawnie wiążące dla wszystkich spółek z Grupy Allianz. BCR Grupy Allianz oraz wykaz spółek z Grupy Allianz, które są zobowiązane do ich stosowania, można znaleźć na stronie https://www.allianz.com/en/. W wypadku gdy nie będą miały zastosowania BCR Grupy Allianz, podejmiemy odpowiednie kroki, aby zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych przekazywanych poza EOG, na takim samym poziomie jaki jest zapewniany w EOG. Jeżeli są Państwo zainteresowani zabezpieczeniami stosowanymi przez nas w wypadku przekazywania danych poza EOG (np. standardowe klauzule umowne), prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w pkt 9.

6. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych?

O ile dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, i poznania pochodzenia tych danych, celów ich przetwarzania, a także informacji o administratorze (administratorach) danych, podmiocie (podmiotach) przetwarzającym (przetwarzających) oraz podmiotach, którym mogą one być ujawnione;
 • wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody;
 • aktualizacji lub poprawiania swoich danych osobowych tak, aby były one zawsze prawidłowe;
 • usunięcia swoich danych osobowych z naszej ewidencji, jeżeli nie są już potrzebne w celach wskazanych powyżej;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. kiedy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość;
 • uzyskania swoich danych osobowych w formacie elektronicznym na potrzeby własne lub nowego ubezpieczyciela; oraz
 • złożenia u nas reklamacji lub skargi w odpowiednim organie ochrony danych.

Mogą Państwo korzystać z tych praw kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 9 z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail i przedmiotu żądania. Mogą Państwo również złożyć wniosek o dostęp do danych wypełniając Formularz Wniosku o Dostęp do Danych dostępny na dane http://www.mondial-assistance.pl/biznes/dane.aspx.

7. Jak można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

Jeżeli dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych lub żądania, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego). Po otrzymaniu takiego żądania zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że dopuszczają to obowiązujące przepisy.

W ten sam sposób mogą Państwo korzystać z innych praw wskazanych w pkt 6.

8. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez 6 lat od daty ustania lub rozwiązania umowy lub stosunku ubezpieczenia lub daty zakończenia postępowania w sprawie likwidacji szkody lub rozpatrzenia Państwa reklamacji. 6 letni okres wynika z ustalonego w Polsce okresu przedawnienia roszczeń oraz konieczności archiwizacji dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości

Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, i będziemy je przechowywać jedynie w celach, w których je uzyskaliśmy.

9. Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi adresami:

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Bartosz Kapuściński
ul. Domaniewska 50B
02-672 Warszawa
E-mail: iodopl@mondial-assistance.pl

Można również skontaktować się z nami za pomocą Formularza Wniosku o Dostęp do Danych dostępnego na http://www.mondial-assistance.pl/biznes/dane.aspx.

10. Jak często aktualizujemy zasady ochrony prywatności?

Niniejsze zasady ochrony prywatności są regularnie przeglądane i aktualizowane. Zapewnimy, aby na naszej stronie internetowej www.mondial-assistance.pl/biznes/Dane.aspx dostępna była zawsze ich aktualna wersja, a ponadto, o każdej ważnej zmianie, która może Państwa dotyczyć, poinformujemy Państwa osobiście. Ostatnia aktualizacja niniejszej informacji na temat zasad ochrony prywatności miała miejsce 10.12.2019.

Zasady ochrony prywatności na naszych witrynach internetowych

Zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej AWP.

1. Wpisy w dzienniku serwera WWW

Po uzyskaniu dostępu do niniejszej Strony Internetowej AWP, przeglądarka internetowa Użytkownika jest technicznie konfigurowana do automatycznego przekazywania następujących danych („wpisów do dziennika”) do naszego serwera www, które następnie zamieszczane są w plikach dziennika:

 • data uzyskania dostępu;
 • czas uzyskania dostępu;
 • URL strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie;
 • odczytany plik;
 • typ i wersja przeglądarki internetowej;
 • system operacyjny;
 • adres IP;
 • nazwa domeny dostawcy usług internetowych Użytkownika.

2. Stosowanie profili wykorzystujących pseudonimy

Stosujemy ciasteczka i piksele monitorujące do gromadzenia danych dotyczących korzystania Użytkownika z Strony Internetowej AWP (i biuletynów związanych z nią) w celach reklamowych i do badań rynkowych, a także w celu dostosowania Strony Internetowej AWP do potrzeb jej Użytkowników. Gromadzenie tych danych związanych z używaniem i tworzeniem profilu używania jest przeprowadzane anonimowo przy pomocy ciasteczka ID. Szczegółowe informacje odnośnie naszej polityki cookies oraz wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdują się poniżej.

Profile używania tworzymy i przechowujemy wyłącznie w zanonimizowanej postaci i nie łączymy ich z nazwiskiem Użytkownika, ani z żadną inną informacją, która mogłaby ujawnić jego tożsamość, taką jak adres e-mail.

Przetwarzamy dane używania i tworzymy profile używania przy pomocy usługi Google Analytics należącego do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Przetwarzanie danych odbywa się w Stanach Zjednoczonych, kraju nieobjętym zakresem Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dziennik Urzędowy UE L.281 p 31). Informacje dotyczące wykorzystywania przez Użytkownika Strony Internetowej AWP przekazywane są na serwer Google, gdzie są analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej AWP. O ile dane przekazywane na serwer Google przez nas mogą nie stanowić danych osobowych ze względu na swój charakter, zaznaczamy, że Google, Inc., która analizuje te informacje, przestrzega postanowień programu „EU-US Privacy Shield Framework”.

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” – rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Google poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”. Chcąc uzyskać informacje dotyczące działania ciasteczek i opcji „opt-out” w Google Analytics, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją udostępnianą przez Google na stronie www: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

3. Rejestracja na Stronie Internetowej AWP

Podczas rejestracji, w celu skorzystania ze spersonalizowanych serwisów, zebrane zostaną dane osobowe.

Podczas procesu rejestracyjnego, np. w elvia.pl, poprosimy o podanie następujących danych:

Informacje obowiązkowe:

 • imię i nazwisko;
 • dokładny adres;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • Hasło;
 • akceptacja regulaminu;

Informacje opcjonalne:

 • NIP (w przypadku zakupów w sklepie online);
 • dane do faktury (w przypadku zakupów w sklepie online);
 • data urodzenia;
 • udzielenie zgody na używanie przez AWP Sp. z o. o. oraz AWP P&C S.A. Oddział w  Polsce („AWP”) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.

Po rejestracji Użytkownik może uzyskać dostęp do treści i serwisów oferowanych jedynie zarejestrowanym Użytkownikom. Zarejestrowani Użytkownicy mogą także, w dowolnym momencie, dokonać zmiany lub usunięcia danych podanych podczas rejestracji. Ponadto, w każdej chwili, możemy przekazać Użytkownikowi wszelkie szczegóły dotyczące informacji osobowych otrzymanych od Użytkownika.

4. Biuletyn (Newsletter)

W razie dokonania subskrypcji naszego biuletynu, przekazywane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu subskrypcji biuletynu, w tym jego dostarczania.

W celu dokonania skutecznej rejestracji, konieczne jest podanie nazwiska i ważnego adresu e-mail. W celu weryfikacji, czy zgłoszenie dokonane jest przez faktycznego właściciela adresu e-mail, stosujemy metodę „double-opt-in” (podwójnej weryfikacji). W tym celu rejestrujemy zamówienie biuletynu, przesyłamy potwierdzającą wiadomość e-mail i po otrzymaniu żądanej odpowiedzi uznajemy zamówienie biuletynu za złożone.

Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania biuletynów i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i dalszą wysyłkę biuletynu może zostać wycofana w każdej chwili. W każdym biuletynie będzie się znajdować stosowne łącze.

5. Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktowania się z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, przekazane informacje będą przechowywane i wykorzystywane w celu przetworzenia zapytania Użytkownika i możliwych dalszych zapytań z jego strony.

6. Ciasteczka

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, stosujemy „ciasteczka” (pliki „cookies”). Ciasteczka są to małe pliki tekstowe przekazywane przez serwer strony internetowej na twardy dysk Użytkownika. W ten sposób automatycznie otrzymujemy pewne dane dotyczące np. adresu IP, stosowanej przeglądarki, systemu operacyjnego na komputerze Użytkownika i połączenia z Internetem.

Nasze ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani wprowadzania wirusów do komputera Użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w ciasteczkach, możemy uprościć nawigację i usprawnić prawidłowe wyświetlanie się naszych stron internetowych.

W żadnym wypadku pobierane dane nie mogą być udostępniane osobom trzecim, bez zgody Użytkownika.

Naturalnie, Użytkownik zawsze może przeglądać naszą witrynę internetową bez ciasteczek. Ustawienia domyślne przeglądarek internetowych zakładają wyrażenie zgody na stosowanie ciasteczek.

Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć stosowanie ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. W celu uzyskania informacji dotyczących zmiany tych ustawień, należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki.

Należy zauważyć, iż niektóre z funkcji naszej Strony Internetowej AWP mogą nie działać w przypadku wyłączenia ciasteczek.

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje ciasteczek:

 • “Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; • “Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • “Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu  strony internetowej itp.;
 • “Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • Pochodzące ze strony www.facebook.com, służące nam do:
  • analizy efektów kampanii Facebook (powiązywanie użytkownika posiadającego konto na Facebook, naszej reklamy na Facebook i konkretnej transakcji, żebyśmy mogli wiedzieć, że konkretna transakcja została sprzedana w wyniku interakcji z naszą reklamą),
  • do tworzenia grup remarketingowych (reklamy kierowane do osób, które w przeszłości odwiedziły naszą stronę ale nie zawarły transakcji),
  • do tworzenia grup podobnych odbiorców (look-a-like), żeby móc kierować reklamy do osób, które zachowują się podobnie do tych, które już zawarły transakcje, bo to zwiększa prawdopodobieństwo zakupów;
 • Pochodzące ze strony: www.hotjar.com, służące nam do:
  • analizy zachowań użytkowników odwiedzających naszą stronę, dzięki czemu możemy lepiej dostosowywać wizualną stronę serwisu do potrzeb naszych użytkowników;
 • Pochodzące ze strony www.veinteractive.com, służące nam do:
  • analizy efektów kampanii VeInteractive (powiązywania transakcji do reklamy która została wyświetlona użytkownikowi),
  • wyświetlania użytkownikowi który chce opuścić serwis reklamy zachęcającej do pozostania wewnątrz serwisu
  • wysyłki wiadomości e-mail do użytkowników którzy upuścili nasz serwis zachęcających do kontynuacji zakupów.

Stosowanie wtyczek społecznościowych jako części mediów społecznościowych

 

Facebook

Strona Internetowa AWP wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA (dalej: „Facebook”). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Facebook lub przyrostek „Facebook”, „lubię to”, lub „udostępnij”. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk.

Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Facebooku. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Facebook.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony.

Google+

Strona Internetowa AWP wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej plus.google.com, zarządzanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (dalej: „Google”). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Google+ lub przyrostek „Google+” lub „Google plus”, lub „+1″. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk.

Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z Google i wyraża zgodę na przekaz danych do Google. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w Google+, Google może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Google+. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do Google przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Google.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google+, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami Google dotyczącymi ochrony danych. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, aby Google gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, musi wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszej strony.

YouTube

Strona Internetowa AWP korzysta z platformy wideo YouTube zarządzanej przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo.

Po załadowaniu strony na naszej witrynie internetowej zintegrowany odtwarzacz YouTube ustanawia połączenie z YouTube w celu zagwarantowania technicznej transmisji pliku audio lub wideo. Po ustanowieniu połączenia z YouTube, następuje transfer danych do YouTube.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube oraz praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami portalu YouTube dotyczącymi ochrony danych.

Twitter

Strona Internetowa AWP wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Twitter, zarządzanej przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dalej: „Twitter”). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Twitter lub przyrostek „tweet”.

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Twitter i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Twitter. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Twitter, Twitter może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Twitter. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Twitter przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Twitter dotyczącymi ochrony danych.